نسخه چاپی

رده بندی انفرادی بازی‌های آسیایی

رده بندی انفرادی بازی‌های آسیایی

 • ۱۶:۱۵ ۱۳۸۶/۹/۲۷
 • کشتی آزاد

  1954(مانیل)

  52 کیلوگرم: 1- محمد دین(پاکستان) 2- یوشو کیتانو(ژاپن) 3- فابیلا باسیلیو(فیلیپین)

  57 کیلوگرم: 1- مینورو ایزاکو(ژاپن) 2- هان دوک هونگ(کره جنوبی) 3- امین محمد(پاکستان)

  62 کیلوگرم: 1- شیگرو کاساهارا(ژاپن) 2- ناپیلی مانسوتو(فیلیپین) 3- کیم یون جون(کره جنوبی)

  67 کیلوگرم: 1- تاکئو شیموتوری(ژاپن) 2- خسید(هند) 2- محمد اشرف(پاکستان)

  73 کیلوگرم: 1- یوتاکا کانکو(ژاپن) 2- عبدل رشید(پاکستان) 3- لیم بائه یونگ(کره جنوبی)

  79 کیلوگرم: 1- کازو کاتسوراموتو(ژاپن) 2- نیکولاس آرکالس(فیلیپین) 3- سوهان روی سینگ(هند)

  87+ کیلوگرم: 1- کنزو فوکودا(ژاپن) 2- باریالای ناصری(افغانستان)

  1958(توکیو)

  52 کیلوگرم: 1- ریوجیوشیدا(ژاپن) 2- خلیل رعیت پناه(ایران) 3- سوجاه (پاکستان)

  57 کیلوگرم: 1- مینورو ایزوکا(ژاپن)2- اختر (پاکستان) 3- غلامحسین زندی(ایران)

  62 کیلوگرم: 1- کیوشی ناکاگاوا(ژاپن)2- دین سیراج(پاکستان) 3- ناصر گیوه چی(ایران)

  67کیلوگرم: 1- امامعلی حبیبی(ایران) 2- کازو آبه(ژاپن) 3- بونگ چانگ وون(کره جنوبی)

  73 کیلوگرم: 1- یوتاکا کانکو(ژاپن) 2- توفیق جهانبخت(ایران) 3- محمد بشیر(پاکستان)

  79 کیلوگرم: 1- تاکاشی ناگای(ژاپن) 2- نبی سروری(ایران) 3- نیکولاس آرکالس(فیلیپین)

  87 کیلوگرم: 1- غلامرضا تختی(ایران) 2- هارو تاکاگی(ژاپن) 3- هوانگ چا وون(کره جنوبی)

  87+کیلوگرم: 1- عباس زندی(ایران) 2- محمد نظیر(پاکستان) 3- میتسوهیرو اوهیرا(ژاپن)

  1962(جاکارتا)

  52 کیلوگرم: 1- نوریوکی هارادا(ژاپن) 2- سون چانگ (کره جنوبی) 3- مالوا(هند)

  57 کیلوگرم: 1- تاداشی آسایی(ژاپن) 2- دین سیراج(پاکستان) 3- کیل چان یونگ(کره جنوبی)

  63 کیلوگرم: 1- اوسامو واتانابه(ژاپن) 2- محمد اختر(پاکستان) 3- ابراهیم محمد(افغانستان)

  70 کیلوگرم: 1- کازو آبه(ژاپن) 2- چاند اودی(هند) 3- غلام رسول(پاکستان)

  78 کیلوگرم: 1- یوتاکا کانکو(ژاپن) 2- محمد بشیر (پاکستان) 3- چاند گاندی لاکسمی(هند)

  87 کیلوگرم: 1- محمد فیض(پاکستان) 2- ساجان سینگ(هند) 3- شونیچی کاوانو(ژاپن)

  97 کیلوگرم: 1- ماروتی مان(هند) 2- هارو تاکاگی(ژاپن) 3- محمد نیاز(پاکستان)

  97+کیلوگرم: 1- محمد سعید(پاکستان) 2- گانپات عندل کار(هند) 3- جیرو سکی(ژاپن)

  1966 بانکوک

  52 کیلوگرم: 1- شیگو ناکاتا(ژاپن) 2- اکبر حیدری(ایران) 3- شامرائو سابل(هند)

  57 کیلوگرم: 1- تادامیچی تاناکا(ژاپن) 2- محمد علی فرخیان(ایران) 3- بیشامبار سینگ(هند)

  63 کیلوگرم: 1- ماساکی کانکو(ژاپن) 2- محمد ابراهیم سیف پور(ایران) 3- موو(کره جنوبی)

  70 کیلوگرم: 1- عبدالله موحد(ایران) 2- یوشیهارو توبیتا(ژاپن) 3- چاد(هند)

  78 کیلوگرم: 1- محمد بشیر(پاکستان) 2- حسین تهامی(ایران) 3- سوک(کره جنوبی)

  87 کیلوگرم: 1- تاتسو ساساکی(ژاپن) 2- محمود معزی پور(ایران) 3- سینگ(هند)

  97 کیلوگرم: 1- منصور مهدیزاده(ایران) 2- بیشوانات سینگ(هند) 3- شونیچی کاوانو(ژاپن)

  97+ کیلوگرم: 1- اسکندر فیلابی(ایران) 2- انور(پاکستان) 3- بیم سینگ(هند)

  1970 (بانکوک)

  48 کیلوگرم: 1- ابراهیم جوادی(ایران) 2- یوشیوکی ماتسوهاشی(ژاپن) 3- کیم هوا کیونگ(کره جنوبی)

  52 کیلوگرم: 1- محمد قربانی(ایران) 2- کیومی کاتو(ژاپن) 3- کیم نیونگ جون(کره جنوبی)

  57 کیلوگرم: 1- هیدکی یاناگیدا(ژاپن) 2- آن جائه وون(کره جنوبی) 3- محمد سردار(پاکستان)

  62 کیلوگرم: 1- شمس الدین سید عباسی(ایران) 2- کیوشی آبه (ژاپن) 3- کیم مون کو(کره جنوبی)

  68 کیلوگرم: 1- عبدالله موحد(ایران) 2- کیکو وادا(ژاپن) 3- اوم پراکاش(هند)

  74 کیلوگرم: 1- توشیدادا یوشیدا (ژاپن) 2- محمد فرهنگ دوست(ایران) 3- مختار سینگ(هند)

  82 کیلوگرم: 1- تاتسو ساساکی(ژاپن) 2- علی حاجیلو(ایران) 3- نتار پال(هند)

  90 کیلوگرم: 1- داریوش ذاکری(ایران) 2- جیت سینگ(هند) 3- کویچی تانی(ژاپن)

  100 کیلوگرم: 1- چاندی رام(هند) 2- شیزو یادا(ژاپن) 3-ابوالفضل انوری(ایران)

  100+ کیلوگرم: 1- اسکندر فیلابی(ایران) 2- یوری هیده ایسوگای(ژاپن) 3- محمد معروف(پاکستان)

  1974(تهران)

  48 کیلوگرم: 1- آکیرا کودو(ژاپن) 2- سبحان روحی(ایران) 3- انتایوان(مغولستان)

  52 کیلوگرم: 1- ابراهیم جوادی(ایران) 2- یوجی تاکادا(ژاپن) 3- ساتبیر(هند)

  57 کیلوگرم: 1- محسن فرح وشی(ایران) 2- تاداشی ساساکی(ژاپن) 3- ها هی وو(کره شمالی)

  62 کیلوگرم: 1- یونگ جون مو(کره جنوبی) 2- زوگ اویدو(مغولستان) 3- محمدرضا نوایی(ایران)

  68 کیلوگرم: 1- یاسابورو سوگاوارا(ژاپن) 2- محمد خرمی(ایران) 3- چانگ هو سونگ(کره جنوبی)

  74 کیلوگرم: 1- منصور برزگر(ایران) 2- سریتر(مغولستان) 3- میتسو دگاوا(ژاپن)

  82 کیلوگرم: 1- حمید علیدوستی(ایران) 2- ماسارو موتگی (ژاپن) 3- ستپال سینگ(هند)

  90 کیلوگرم: 1- سرنتوگوخ(مغولستان) 2- رضا خرمی(ایران) 3- ماکوتو کاماتا(ژاپن)

  100 کیلوگرم: 1- خورلو بایانمونخ(مغولستان) 2- رضا سوخته سرایی(ایران) 3- سوخچاین(هند)

  100+ کیلوگرم: 1- اسکندر فیلابی(ایران) 2- یوری هیده ایسوگای(ژاپن) 3- م.خان(پاکستان)

  1978(بانکوک)

  48 کیلوگرم: 1- تاکاشی ایریه(ژاپن) 2- جانگ سه هونگ(کره شمالی) 3- کیم هوا کیونگ(کره جنوبی)

  52 کیلوگرم: 1- یوجی تاکادا(ژاپن) 2- کیم جونگ کیو(کره جنوبی) 3- وجوین گانبات(مغولستان)

  57 کیلوگرم: 1- هیدکی تومیاما(ژاپن)  3- کیم اوی کو(کره جنوبی)

  62 کیلوگرم: 1- یانگ جونگ مو (کره جنوبی) 2- نوریویامازاکی (ژاپن) 3- وحید عبدل(پاکستان)

  68 کیلوگرم: 1- زوگ اوید(مغولستان) 2- آکیرا میاهارا(ژاپن) 3- گو جین وون(کره جنوبی)

  74 کیلوگرم: 1- راجیندر سینگ(هند) 2- کاتسویا کاوادا(ژاپن) 3- جامتسیگین داواجا(مغولستان)

  82 کیلوگرم: 1- ماسارو موتگی(ژاپن) 2- آدوتسجین باتارخو(مغولستان) 3- عبدل برسام(عراق)

  90 کیلوگرم: 1- کارتار سینگ(هند) 2- گوتروسورن(مغولستان) 3- کائو چینگ(چین)

  100 کیلوگرم: 1- هیروشی یاماموتو(ژاپن) 2- جامش بور (مغولستان) 3- اودین صلاح(پاکستان)

  100+کیلوگرم: یوشیاکی یاتسو(ژاپن) 2-   ساتپال سینگ(هند) 3- جاوید گیلول(پاکستان)

  1982(دهلی‌نو)

  48 کیلوگرم: 1- تاکاشی کوبایاشی (ژاپن) 2- کیم چول هان (کره شمالی) 3- سون گاب دو(کره جنوبی)

  52 کیلوگرم: 1- توشیو آساکورا(ژاپن) 2-   محمد حسین دباغی(ایران) 3- کیم جونگ کیو(کره جنوبی)

  57 کیلوگرم: 1- هیدکی تومیاما(ژاپن) 2- عسگری محمدیان(ایران) 3- آشوک کومار(هند)

  62 کیلوگرم: 1- هیروشی کانکو(ژاپن) 2- لی جانگ کان(کره جنوبی) 3-   احمد رضایی(ایران)

  68 کیلوگرم: 1- بویاندلگار بولد(مغولستان) 2- ماساکازو کامیمورا(ژاپن) 3- یو این تاک(کره جنوبی)

  74 کیلوگرم: 1- محمد حسین محبی(ایران) 2- گو جین وون(کره جنوبی) 3- چو سانگ مو(کره شمالی)

  82 کیلوگرم: 1- زوگوین دوچین(مغولستان) 2- خیری(افغانستان) 3- پاک جی هونگ(کره شمالی)

  90 کیلوگرم: 1- محمد حسن محبی(ایران) 2- کارتار سینگ(هند) 3- آکیرا اوتا(ژاپن)

  100 کیلوگرم: 1- شارام پال سینگ(هند) 2- داشدورجین تسرنتوگوخ(مغولستان) 3- محمود گنجی (ایران)

  100+ کیلوگرم: 1- رضا سوخته سرایی(ایران) 2- محمد  فرهان جاسم(عراق) 3- سینگ(هند)

  1986(سئول)

  48 کیلوگرم: 1- مجید ترکان(ایران) 2- ون گائو(چین) 3- تاکاشی ایری(ژاپن)

  52 کیلوگرم: 1- میتسورو ساتو(ژاپن) 2- یعقوب نجفی جویباری(ایران) 3- سون گاب دو(کره جنوبی)

  57 کیلوگرم: 1- عسکری محمدیان(ایران) 2- کونگ یونگ ایل(کره جنوبی) 3- توشیو آساکورا(ژاپن)

  62 کیلوگرم: 1- لی جانگ کئون(کره جنوبی) 2- کازوهیتو آکاشی(ژاپن) 3- اکبر فلاح(ایران)

  68 کیلوگرم: 1- کیم سو هوان(کره جنوبی) 2- کاسی آکاشی(ژاپن) 3- علی اکبر نژاد(ایران)

  74 کیلوگرم: 1- هان میونگ وو(کره جنوبی) 2-  توموهیرو تسونوزاکی(ژاپن)

  82 کیلوگرم: 1- او هیو چول(کره جنوبی) 2- تاکاشی کیکوشی(ژاپن) 3- محمد حسین محبی(ایران)

  90 کیلوگرم: 1- عبدل مجید(پاکستان) 2- محمد حسن محبی(ایران) 3- سورش کومار(هند)

  100 کیلوگرم: 1- کارتار سینگ(هند) 2- پرویز بات(پاکستان) 3- کاظم غلامی(ایران)

  130 کیلوگرم: 1- علیرضا سلیمانی(ایران) 2- محمد فرهان جاسم(عراق) 3- گورماخ سینگ(هند)

  1990 (پکن)

  48 کیلوگرم: 1- کیم جونگ شین(کره جنوبی) 2- اومبیر سینگ(هند) 3- هوسبایار تسرنباتارین(مغولستان)

  52 کیلوگرم: 1- اویس ملاح(ایران) 2- هیدو ساسایاما(ژاپن) 3- سول سو چول(کره شمالی)

  57 کیلوگرم: 1- کیم یونگ سیک(کره شمالی) 2- ارسلانگین تسدنسودنوم(مغولستان) 3- جلیل جهانشاهی(ایران)

  62 کیلوگرم: 1- تاکومی آداچی(ژاپن) 2- کیم ایل چول(کره شمالی) 3- شین سانگ کیو(کره جنوبی)

  68 کیلوگرم: 1- پارک جان سونگ(کره جنوبی) 2- رسول خادم(ایران) 3- یانگ ژیانگ(چین)

  74 کیلوگرم: 1- بهروز یاری(ایران) 2- لودوین انخبایار(مغولستان) 3- پارک جائه هیون(کره جنوبی)

  82 کیلوگرم: 1- پونتساگین سوبات(مغولستان) 2- آیت واگذاری(ایران) 3- لی دونگ وو(کره جنوبی)

  90 کیلوگرم: 1- اوه هیو چول(کره جنوبی) 2-....... 3- ایوب بنی نصرت(ایران)

  100 کیلوگرم: 1- کیم تائه وو(کره جنوبی) 2- بولدین جاهلانتوگس(مغولستان) 3- سوباش ورما(هند)

  130 کیلوگرم: 1- رضا سوخته سرایی(ایران) 2- آدوتسجین باتارخو(مغولستان) 3- جو بیونگ اون(کره جنوبی)

  1994 (هیروشیما)

  48 کیلوگرم: 1- نادر رحمتی(ایران) 2- زومبایان تومندمبرل(مغولستان) 3- مون میونگ سئوک(کره جنوبی)

  52 کیلوگرم: 1- مائولین مامیروف(قزاقستان) 2- دون دگ(چین) 3- نورالدین دونبایف(قرقیزستان)

  57 کیلوگرم:1- تسوگبایار تسرنباتار(مغولستان) 2- ماکسات بوبوربکوف(قرقیزستان) 3- اویس ملاح(ایران)

  62 کیلوگرم: 1- تاکاهیرو وادا(ژاپن) 2- جانگ جائه سانگ(کره جنوبی) 3-   رضا صفایی(ایران)

  68 کیلوگرم: 1- علی اکبرنژاد(ایران) 2- ریوسابورو کاتسو(ژاپن) 3- هوانگ سانگ هو(کره جنوبی)

  74 کیلوگرم: 1- بهروز یاری(ایران) 2- تاکویا اوتا(ژاپن) 3- پارک جانگ سون(کره جنوبی)

  82 کیلوگرم: 1- امیر رضا خادم(ایران) 2- المادی جبرائیلوف(قزاقستان) 3- هیدکازو یوکویاما(ژاپن)

  90 کیلوگرم: 1- رسول خادم(ایران) 2- آتسوشی ایتو(ژاپن) 2- اسلام بایرامکوف(قزاستان)

  100 کیلوگرم: 1- کیم تائه وو(کره جنوبی) 2- ایوب بنی نصرت(ایران) 3- بات اردن باتوگو(مغولستان)

  130 کیلوگرم: 1- ابراهیم مهربان(ایران) 2- ایگور کلیموف(قزاقستان) 3- کیم ایک هی(کره جنوبی)

  1998 (بانکوک)

  54 کیلوگرم: 1- جین جو دونگ(کره شمالی) 2- بهنام طیبی(ایران) 3- مائولین مامیروف(قزاقستان)

  58 کیلوگرم: 1- ری یونگ سام(کره شمالی) 2- پوروباتار اویونبولگ(مغولستان) 3- محمد طلایی(ایران)

  63 کیلوگرم: 1- جانگ جائه سانگ(کره جنوبی) 2- رامیل اسلام اف(ازبکستان) 3- بویانتوگ سوگباتار(مغولستان)

  69 کیلوگرم: 1- امیر توکلیان(ایران) 2- احمد اوستا(سوریه) 3- ریوسابورو کاتسو(ژاپن)

  76 کیلوگرم: 1- مون این جائه(کره جنوبی) 2- کنجی کوسیبا(ژاپن) 3- روسلان ولیف(قزاقستان)

  85 کیلوگرم: 1- علیرضا حیدری(ایران) 2- رسول کاتینواسوف(ازبکستان) 3- ماگمد کوروگلیف(قزاقستان)

  97 کیلوگرم: 1- عباس جدیدی(ایران) 2- سومیاباسار دولگورسورن(مغولستان) 3- سوسلان فرایف(ازبکستان)

  130 کیلوگرم: 1- علیرضا رضایی(ایران) 2- گئورگی کایسینوف(ازبکستان) 3- اوسوخبایار گلگجامتس(مغولستان)

  2002 (بوسان)

  55کیلوگرم: 1- دلشاد منصوراف(ازبکستان) 2- چیکارا تانابه(ژاپن) 3- محمد رضایی(ایران)

  60 کیلوگرم: 1- پوروباتار اویونبولگ(مغولستان) 2- سونگ جائه میونگ(کره جنوبی) 3- اولان نادربیک(قرقیزستان)

  66 کیلوگرم: 1- بائه جین کوک(کره جنوبی) 2- علیرضا دبیر(ایران) 3- نورجین بایارماگنای(مغولستان)

  74 کیلوگرم: 1- چو بیونگ کوان(کره جنوبی) 2- یوسف عبدالسلام‌اف(تاجیکستان) 3- مهدی حاجی‌زاده(ایران)

  84 کیلوگرم: 1-   مون ای جائه(کره جنوبی) 2- ماگمد کوروگلیف(قزاقستان) 3- شامیل علی‌اف(تاجیکستان)

  96 کیلوگرم: 1- علیرضا حیدری(ایران) 2- الکسی کروپنیاکوف(قرقیزستان) 3- ماگمد ابراگیموف(ازبکستان)

  120 کیلوگرم: 1- آرتور تایمازوف(ازبکستان) 2- عباس جدیدی(ایران) 3- پالویندر سینگ چیما(هند)

  2006(دوحه)

  55 کیلوگرم: 1- دلشاد منصوراف(ازبکستان) 2- جون هیون گوک(کره شمالی) 3- هیده‌نوری تائوکا(ژاپن) و کیم هیو ساب(کره جنوبی)

  60 کیلوگرم: 1- مراد محمدی(ایران) 2- سونگ جائه میونگ(کره جنوبی) 3- یوگشوار دات(هند) و ری یونگ چول(کره شمالی)

  66 کیلوگرم: 1- بائک جین کوک(کره جنوبی) 2- تاکافومی کوجیما(ژاپن) 3- باتزوریگ بویانجاو(مغولستان) و ساشیل کومار(هند)

  74 کیلوگرم: 1- اصغر بذری(ایران) 2- چو بیونگ کوان(کره جنوبی) 3- عبدالحکیم شاپیف(قزاقستان) و سوسلان تیگیف(ازبکستان)

  84 کیلوگرم: 1- رضا یزدانی(ایران) 2- زائوربک سوخیف(ازبکستان) 3- ماگمد کوروگلیف(قزاقستان) و نوه جه هیونگ(کره جنوبی)

  96 کیلوگرم: 1- علیرضا حیدری(ایران) 2- اولگ کالاگوف(ازبکستان) 3- الکسی کروپنیاکوف

  ( قرقیزستان) و تایموراز تیگیف(قزاقستان)  

  120 کیلوگرم: 1- آرتور تایمازوف(ازبکستان) 2- فردین معصومی(ایران) 3- پالویندر سینگ چیما(هند) و لی سه هیونگ(کره جنوبی)

   

   

  2010 (گوانگجو- چین)

   

  55 کیلوگرم: 1- دلشاد منصوراف(ازبکستان) 2-یانگ کیونگ ایل(کره شمالی) 3- یاساهیرو اینابه (ژاپن) و کیم هیو ساب(کره جنوبی) 

  60 کیلوگرم: 1- مانداراخناران گانزوریک( مغولستان) 2-هیرویوکی اودا(ژاپن) 3- زوماگازیف(قزاقستان) وگائو فنگ ( چین)

  66 کیلوگرم: 1- یونیمیتسو (ژاپن) 2- مهدی تقوی( ایران) 3 - لئونید اسپریدینوف( قزاقستان) ویانگ چانگ سانگ(کره شمالی)

  74 کیلوگرم: 1- صادق گودرزی ( ایران) 2- ناگاشیما(ژاپن) 3- دورجاوانچیگ (مغولستان) و لی یان سئوک (کره جنوبی)

  84 کیلوگرم: 1- جمال میرزایی (ایران) 2- لی جائه سانگ (کره جنوبی) 3- پاریو (مغولستان) و بایداشف ( قزاقستان)

  96 کیلوگرم: 1- رضا یزدانی ( ایران) 2- قربان قربان اف (ازبکستان) 3- ایسوکاوا (ژاپن) و خاطری ( هند)

  120 کیلوگرم: 1- آرتور تایمازوف ( ازبکستان) 2 - جارگالسیخان( مغولستان) 3- فردین معصومی (ایران) ولی لانگ (چین)


  2014 (اینچئون - کره جنوبی)

   


  57 کیلوگرم: 1- هاک جین جونگ (کره شمالی) 2- رسول کالیف (قزاقستان) 3- جان سیک یون (کره جنوبی) و نومین باتبولد (مغولستان) 5- نیکولای نویف (تاجیکستان) و فومیتاکا موریشیتا (ژاپن)
  61 کیلوگرم: 1- مسعود اسماعیل پور (ایران) 2- باجرانگ (هند) 3- سئونگ چول لی (کره جنوبی) و نورویوکی تاکاتسوکا (ژاپن) 5- دولت نیازبیکوف (قزاقستان) و توشینتولگا تومنبیلگ (مغولستان)
  65 کیلوگرم: 1- یوگشوار دات (هند) 2- زلیم خان یوسوپوف (تاجیکستان) 3- کاتای یرلانبیک (چین) و اختیار نوروزاف (ازبکستان) 5- جیون هیوک کانگ (کره شمالی) و توموتسوگو ایشیدا (ژاپن)
  70 کیلوگرم: 1- بکزاد عبدالرحمن اف (ازبکستان) 2- مان هو اوه (کره جنوبی) 3- تاکافومی کوجیما (ژاپن) و المان دوگدوربک (قرقیزستان)  5- های وی لینگ (چین) و میونگ سانگ جانگ (کره شمالی)
  74 کیلوگرم: 1- رشید قربان اف (ازبکستان) 2- عزت اله اکبری (ایران) 3- سانگ کیو لی (کره جنوبی) و نارسینگ یاداو (هند) 5- محمد بوت (پاکستان) و دایسوکه شیمیدا (ژاپن)
  86 کیلوگرم: 1- میثم مصطفی جوکار (ایران) 2- یسبولات نورژومبایف (قزاقستان) 3- امید جان عثمان اف (ازبکستان) و یوک جی وان کیم (کره جنوبی) 5- بهادر قدیراف (تاجیکستان) و فنگ ژانگ (چین)
  97 کیلوگرم: 1- رضا یزدانی (ایران) 2- ماگومد موسی یف (قرقیزستان) 3- خودربولگا دورجخاند (مغولستان) و ماگومد ابراگیم اف (قزاقستان) 5- چان اوک یون (کره جنوبی) و ساتیوارت کادیان (هند)
  125 کیلوگرم: 1- پرویز هادی (ایران) 2- دولت شابانبای (قزاقستان) 3- نوبویوشی آراکیدا (ژاپن) و جین کیونگ نام (کره جنوبی) 5- رجا الکراد (سوریه) و چولونبات جارگالسایخان (مغولستان)

  به دلیل قانون مسابقات تیم ایران در یک وزن نماینده نداشت (65 کیلوگرم)


  2018 (جاکارتا- اندونزی)

  57 کیلوگرم: 1- بخبایار اردنبات (مغولستان) 2- کوم سونگ کانگ (کره شمالی) 3- رضا اطری (ایران) و یوکی تاکاهاشی (ژاپن) 5- کیم سونگ گئون (کره جنوبی) و مینگ هیو لیو (چین)
  65 کیلوگرم: 1- باجرانگ (هند) 2- دایچی تاکاتانی (ژاپن) 3- سراج الدین حسن اف (ازبکستان) و سایاتبک اوکاسوف (قزاقستان) 5- باتمانگی باتچولون (مغولستان) و باتیر بورجاکوف (ترکمنستان) ... 13- مهران نصیری (ایران)
  74 کیلوگرم: 1- بکزاد عبدالرحمن اف (ازبکستان) 2- دانیار کایسانوف (قزاقستان) 3- بیونگ مین گانگ (کره جنوبی) و یوهی فوجینامی (ژاپن) 5- عبدالرحمن ابراهیم (قطر) و مصطفی حسین خانی (ایران)
  86 کیلوگرم: 1- حسن یزدانی (ایران) 2- دومینیک میشل ابونادر (لبنان) 3- آدلیت داولومبایف (قزاقستان) و اویتومن اورگودول (مغولستان) 5- علی گادجی گامیدگادجیف (قرقیزستان) و پاوان کومار (هند)
  97 کیلوگرم: 1- علیرضا کریمی (ایران) 2- ماگومد موسی یف (قرقیزستان) 3- ماگومد ابراگیم اف (ازبکستان) و جائه گانگ کیم (کره جنوبی) 5- تاکشی یاماگوچی (ژاپن) و نوراحمد احمدی (افغانستان)
  125 کیلوگرم: 1- پرویز هادی (ایران) 2- ژی وی دنگ (چین) 3- داوید مودزمانشویلی (ازبکستان) و کانگ جین نام (کره جنوبی) 5- سومیت (هند) و رضا طیب (پاکستان)

  مجموع مدال های کشتی آزاد  ایران در بازی‌های آسیایی: 50 مدال طلا، 26 نقره و 19 برنز

   

   

  کشتی فرنگی

   

   

  بازی‌های آسیایی – کشتی فرنگی

  1962(جاکارتا)

  52 کیلوگرم: 1- مالوا(هند) 2- تسوتومو هاناهارا(ژاپن) 3- فکسموتاری(اندونزی)

  57 کیلوگرم: 1- ماسامیتسو ایچیگوشی(ژاپن) 2- دین سیراج( پاکستان) 3- نارینگومه(هند)

  63 کیلوگرم: 1- توکواکی فوجیتا(ژاپن) 2- فیردائوس پاچمن(اندونزی) 3- محمد اختر(پاکستان)

  70 کیلوگرم: 1- یوئیچی ساساکی (ژاپن) 2- چاند اودی (هند) 3- غلام رسول (پاکستلن)

  78 کیلوگرم: 1- یوتاکا کانکو (ژاپن) 2- محمد بشیر (پاکستان) 3- تائه یونگ اوه (کره‌جنوبی)

  87کیلوگرم: 1- شونیچی کاوانو (ژاپن) 2- ساجان سینگ (هند) 3- محمد فیض (پاکستان)

  97 کیلوگرم: 1- محمد نیاز (پاکستان) 2- مان ماروتی (هند) 3- هارو تاکاگی (ژاپن)

  97+ کیلوگرم: 1- گانپات عندلکار(هند) 2- محمد سعید ( پاکستان) 3- جیرو سکی (ژاپن)

  1974 تهران

  48 کیلوگرم: 1- رحیم علی‌آبادی(ایران) 2- کازاهیرو ایشیدا(ژاپن) 3- دائه دو بانگ( کره جنوبی)

  52 کیلوگرم: 1- کوچیرو هیرایاما (ژاپن) 2- سئونگ هیون بائک (کره جنوبی) 3- محمد اصلان(پاکستان)

  57 کیلوگرم: 1- حسین تورانیان(ایران) 2- هان یونگ آن ( کره‌جنوبی) 3- کوجی ساکوراما (ژاپن)

  62 کیلوگرم: 1- اکبر یداللهی (ایران) 2- تروهیکو میاهارا (ژاپن) 3- کیونگ سو چوی (کره جنوبی)

  68 کیلوگرم: 1- محمد دلیریان( ایران) 2- کی یول بای (کره‌جنوبی) 3- سدندامبا ناتساگدورج (مغولستان)

  74 کیلوگرم: 1- هاشم قنبری (ایران) 2- یونگ سیک کانگ(کره‌جنوبی) 3- یاسو ناگاتومو (ژاپن)

  82 کیلوگرم: 1- سادائو ساتو (ژاپن) 2- خسرو نظافت‌دوست (ایران) 3- تسرنداش (مغولستان)

  90 کیلوگرم: 1- جلال کریمی(ایران) 2- یوشیهیرو فوجیتا (ژاپن) 3- مونخبات (مغولستان)

  100 کیلوگرم: 1- بهرام مشتاقی(ایران) 2- بایانمونخ(مغولستان) 3- سوخچاین (هند)

  100+ کیلوگرم: 1- اسکندر فیلابی(ایران) 2- یوریهیده ایسوگای (ژاپن) 3- آدیاتومور(مغولستان)

  1986(سئول)

  48 کیلوگرم: 1- یونگ گو کیم (کره‌جنوبی) 2- های شنگ لی(چین) 3- ایکوزو سایتو (ژاپن)

  52 کیلوگرم: 1- آتسوجی   میاهارا (ژاپن)  2- جین هی لی(کره‌جنوبی)

  57 کیلوگرم: 1- شونجی ناکادوم (ژاپن) 2- سیر با (چین) 3- سئونگ مین کیم (کره‌جنوبی)

  62 کیلوگرم: 1- سیچی اوسانای (ژاپن) 2- دائه هیون آن( کره‌جنوبی) 3- احد جوان صالح(ایران)

  68 کیلوگرم: 1- سام سونگ لی(کره‌جنوبی) 2- تاکومی موری (ژاپن) 3- جی(چین)

  74 کیلوگرم: 1- یونگ نام کیم(کره‌جنوبی) 2- رضا اندوز(ایران) 3- هیرومیچی ایتو (ژاپن)

  82 کیلوگرم: 1- سانگ کیو کیم (کره‌جنوبی) 2- تاکاهیرو موکای (ژاپن) 3- فریدون بهنام‌پور( ایران)

  90 کیلوگرم: 1-   یاسوتوشی موریاما (ژاپن) 2- رونگ آئو (چین) 3- جین هان آم (کره‌جنوبی)

  100 کیلوگرم: 1- جی جونگ کیم(کره‌جنوبی) 2- یو بو (چین) 3- تسوتومو کوندو (ژاپن)

  130 کیلوگرم: 1- 1- رضا سوخته‌سرایی(ایران) 2- ماسایا آندو (ژاپن) 3- دائه کوان کیم (کره‌جنوبی)

  1990(پکن)

  48 کیلوگرم: 1- دوک یونگ چون(کره‌جنوبی) 2- سانگ جیک هان(کره‌شمالی) 3- رضا سیم‌خواه(ایران)

  52 کیلوگرم: 1- هان بونگ آن(کره‌جنوبی) 2- ریچا هو(چین) 3- بوم سو پاک(کره‌شمالی)

  57 کیلوگرم: 1- جین چول سی(کره‌جنوبی) 2- چانگ لینگ یانگ(چین) 3- احد پازاج(ایران)

  62 کیلوگرم: 1- شیگکی نیشیگوچی(ژاپن) 2- حسن یوسفی افشار(ایران) 3- گوهونگ هو(چین)

  68 کیلوگرم: 1- چونگ سیک مون(کره‌جنوبی) 2- لیباتو یی(چین) 3- تاکومی موری(ژاپن)

  74 کیلوگرم: 1- چی هو هان(کره‌جنوبی) 2- هیرومیچی ایتو(ژاپن) 3- مسعود قدیمی(ایران)

  82 کیلوگرم: 1- سانگ کیو کیم(کره‌جنوبی) 2-   داکسین لی(چین) 3- محمد زیار(سوریه)

  90 کیلوگرم: 1- جین هان اون(کره‌جنوبی) 2- مائوشتگ گو(چین) 3- یاسوتوشی موریاما(ژاپن)

  100 کیوگرم: 1- یو بائو(چین) 2- سید محمد نادری(ایران) 3- احمد الشامی(سوریه)

  130 کیلوگرم: 1- ریگا هو(چین) 2- علیرضا لرستانی(ایران) 3- هیده‌نوری نارا(ژاپن)

  1994(هیروشیما)

  48 کیلوگرم: 1- کوهوسیم(کره‌جنوبی) 2- رضا سیم‌خواه(ایران) 3- روسلان گبکوف(قرقیزستان)

  52 کیلوگرم: 1-   کیونگ گاب مین(کره‌جنوبی) 2- خالد الفرج(سوریه) 3- شمس‌الدین خدایبردیف(ازبکستان)

  62 کیلوگرم: 1- سانگ سون چوی(کره جنوبی) 2-احمدالله نوروف(قزاقستان) 3- باخودیر قربان اف(ازبکستان)

  68 کیلوگرم: 1- یونگ ایل کیم(کره جنوبی) 2- گریگوری پولیائف(ازبکستان) 3- تاکومی موری(ژاپن)

  74 کیلوگرم: 1- چی هو هان(کره جنوبی) 2- روسلان جومابکوف(قزاقستان) 3- تاکامیتسو کاتایاما(ژاپن)

  82 کیلوگرم: 1- دولت تورلیخانوف(قزاقستان) 2- راتبک ساناتبایف(قرقیزستان) 3-   یئون سو کیم(کره ‌جنوبی)

  90 کیلوگرم: 1- جین هان اوئن(کره ‌جنوبی) 2- حسن بابک(ایران) 3- یاسوتوشی موریاما(ژاپن)

  100 کیلوگرم: 1- سانگ ایل سونگ(کره جنوبی) 2- ویتالی لیکین(قزاقستان) 3- تاکاشی نونومورا(ژاپن)

  130 کیلوگرم: 1- یونگ جین یانگ(کره جنوبی) 2- کنیچی سوزوکی(ژاپن) 3- ریگا هو(چین)

  1998(بانکوک)

  54 کیلوگرم: 1- کوان هو سیم(کره جنوبی) 2- یونگ گیون کانگ(کره شمالی) 3- هوی وانگ(چین)

  58 کیلوگرم: 1- کیم این ساب(کره جنوبی) 2- اصل الدین خدابردیف(ازبکستان) 3- زتیانگ شنگ(چین)

  63 کیلوگرم: 1- چوی سانگ سان(کره جنوبی) 2- باخودیر قربان اف(ازبکستان) 3- شان جان یی(چین)

  69 کیلوگرم: 1- سون سانگ پیل(کره جنوبی) 2- مختار مانوکیان(قزاقستان) 3- گریگوری پولایف(ازبکستان)

  76 کیلوگرم: 1- بختیار باسیتوف(قزاقستان) 2- تاکامیتسو کاتایاما(ژاپن) 3- کیم جانگ ساب (کره جنوبی)

  85 کیلوگرم: 1-   پارک موینگ سوک(کره جنوبی) 2- راتبک ساناتبایف(قرقیزستان) 3- هیده کازو یوکویاما(ژاپن)

  97 کیلوگرم: 1- سرگئی ماتوینکو(قزاقستان) 2- محمد الهائیک(سوریه) 3- پارک وو(کره جنوبی)

  130 کیلوگرم: 1- مهدی سبزعلی(ایران) 2- شرمحمد کوزیف(ازبکستان) 3- هایلین ژائو(چین)

  2002(بوسان)

  55 کیلوگرم: 1- آست ایمانبایف(قزاقستان) 2- کانگ یونگ گیون(کره شمالی) 3- اوران خلیل اف(قرقیزستان)

  60 کیلوگرم: 1- کانگ کیونگ ایل(کره جنوبی) 2- دلشاد آریپوف (ازبکستان) 3- ماکوتو ساساموتو(ژاپن)

  66 کیلوگرم: 1- کیم این ساب(کره جنوبی) 2- دانیار کوبونوف(قرقیزستان) 3- کیم یو مو(کره شمالی)

  74 کیلوگرم: 1- کیم جین سو(کره جنوبی) 2- دانیل خالیموف(قزاقستان) 3- پرویز زیدوند(ایران)

  84 کیلوگرم: 1- شینگو ماتسوموتو(ژاپن) 2- کیم جانگ ساب(کره جنوبی) 3- محمد کن(سوریه)

  96 کیلوگرم: 1- الکسی چگلاکوف(ازبکستان) 2- پارک میونگ سوک(کره جنوبی) 3- مسعود هاشم زاده(ایران)

  120 کیلوگرم: 1- گئورگی شورتسومیا(قزاقستان) 2- یانگ یونگ جین(کره جنوبی) 3- علیرضا غریبی(ایران)

  2006(دوحه)

  55 کیلوگرم: 1- هائو فنگ جیائو(چین) 2- جاسم امیری(ایران) 3- چا کوانگ سو(کره شمالی) و وینایاد دالوی(هند)

  60 کیلوگرم: 1- ماکوتو ساساموتو(ژاپن) 2- جیانگ شنگ(چین) 3- روسلان تومنبایف(قرقیزستان) و دلشاد آریپوف(ازبکستان)

  66 کیلوگرم: 1- کیم مین چول(کره جنوبی) 2- روشن روزیکولوف(ازبکستان) 3- ماساکی ایمورو(ژاپن) و حمید ریحانی(ایران)

  74 کیلوگرم: 1- رومن ملیوشین(قزاقستان) 2- داود عابدین زاده(ایران) 3- دانیار کوبونوف(قرقیزستان) و بخیت بدر(قطر)

  84 کیلوگرم: 1-   کیم جانگ ساب(کره جنوبی) 2- یحیی ابو تبیخ(اردن) 3- یاناربک کنجی اف(قرقیزستان) و شینگو ماتسوموتو(ژاپن)

  96 کیلوگرم: 1- هان تائه یونگ (کره جنوبی) 2- مسعود هاشم زاده(ایران) 3- محمد الکن (سوریه) و گنادی چایدزه( ازبکستان)

  120 کیلوگرم: 1- کیم گوانگ سئوک(کره جنوبی) 2- مهدی شربیانی(ایران) 3- نوربک ابراگیموف(قرقیزستان) و دلی لیو(چین)

   

  2010 (گوانگجو)

  کیلوگرم: 1- کوئی هاسگاوا(ژاپن)، 2- کانی بیگ ژولچوبیکوف(قرقیزستان)،3- لی شوی جین(چین) و مارات کاریشالوف(قزاقستان) 

  60 کیلوگرم: 1- امید نوروزی(ایران)، 2-  جی هیون جانگ (کره جنوبی)، 3- راویندر سینگ (هند) و ریوتارو ماتسوموتو (ژاپن)

  66 کیلوگرم: 1- سعید عبدولی(ایران)، 2- دارخان بای احمداف(قزاقستان)، 3- تسوتومو فوجیمورا (ژاپن) و رانا سونیل کومار(هند)

  74 کیلوگرم: 1- دانیار کوبونوف(قرقیزستان)، 2- تسوکاسا تسوروماکی(ژاپن)، 3- فرشاد علیزاده(ایران) و پارک جین سانگ (کره جنوبی)

  84 کیلوگرم: 1- طالب نعمت پور(ایران)، 2- لی سی یئول (کره جنوبی)، 3- آلخازوراوزدیف(قزاقستان) و جاناربیگ کنجی‌یف(قرقیزستان)

  96 کیلوگرم: 1- بابک قربانی(ایران)، 2- آست مامبیتوف(قزاقستان)، 3- دیوید سالدادزه(ازبکستان) و آن چانگ گیون(کره جنوبی)

  120 کیلوگرم: 1- نورماخان تنالیف(قزاقستان)، 2- لیو دلی (چین)، 3- علی سلمان (عراق) و مرادجان تویچیف(تاجیکستان)  2014 (اینچئون - کره جنوبی)  59 کیلوگرم: 1- کوهی هاسه گاوا (ژاپن) 2- وون چول یون (کره شمالی) 3- کی تیان (چین) و آلمات کبیسبایف (قزاقستان) 5- جیون یونگ کیم (کره جنوبی) و احمدجان محموداف (ازبکستان)
  66 کیلوگرم: 1- هان سو ریو (کره جنوبی) 2- ریوتارو ماتسوموتو (ژاپن) 3- هاک وون ری (کره شمالی) و افشین بیابانگرد (ایران) 5- خسرو اوبلوبردیف (ترکمنستان) و المرات تاسمراداف (ازبکستان)
  71 کیلوگرم: 1- جی هیون جونگ (کره جنوبی) 2- دلشادجان توردیف (ازبکستان) 3- سعید عبدولی (ایران) و شرمت پرمانوف (ترکمنستان) 5- کریشکانت یاداو (هند) و تسوتومو فوجیمورا (ژاپن)
  75 کیلوگرم: 1- هیون وو کیم (کره جنوبی) 2- تاکه هیرو کاناکوبو (ژاپن) 3- دوکژان کارتیکوف (قزاقستان) و پیام بویری (ایران) 5- سامات شیرداکوف (قرقیزستان) و امانلی آتایف (ترکمنستان)
  80 کیلوگرم: 1-  حبیب اله اخلاقی (ایران) 2- تسوکاسا تسوروماکی (ژاپن) 3- بسیکی سالدادزه (ازبکستان) و جاناربک کنجیف (قرقیزستان) 5- جعفر خان (قطر) و محمد الکاهالی (یمن)
  85 کیلوگرم: 1- رستم آساکالوف (ازبکستان) 2- سی یئول لی (کره جنوبی) 3- فی فنگ (چین) و مجتبی کریم فر (ایران) 5- نورسلطان تورسینوف (قزاقستان) و آزات بیشیبکوف (قرقیزستان)
  98 کیلوگرم: 1- مهدی علیاری (ایران) 2- دی ژیائو (چین) 3- یرولان ایسکاکوف (قزاقستان) و نوریکاتسو سایکاوا (ژاپن) 5- نوزات صالح (عراق) و ارسلان صفر ممدوف (ترکمنستان)
  130 کیلوگرم: 1- نورماخان تینالیف (قزاقستان) 2- یونگ مین کیم (کره جنوبی) 3- جیانگ منگ (چین) و بشیر باباجان زاده (ایران) 5- عادل صالح مرافی (اردن) و مورات رامانوف (قرقیزستان)

  به دلیل قانون مسابقات تیم ایران در یک وزن نماینده نداشت (59 کیلوگرم)


  2018 (جاکارتا- اندونزی)


  60 کیلوگرم: 1- شینوبو اوتا (ژاپن) 2- کانیبک ژولچوبیکوف (قرقیزستان) 3- مهرداد مردانی (ایران) و میرامبک آیناگولوف (قزاقستان) 5- اسلام جان بهرام اف (ازبکستان) و ری سی یونگ (کره شمالی)
  67 کیلوگرم: 1-  ریو هان سو (کره جنوبی) 2- آلمات کبیسپایف (قزاقستان) 3- محمدرضا گرایی (ایران) و امانتور اسماعیل اف (قرقیزستان) 5- ینگ هونگ (چین تایپه) و ژانگ گائو کوان (چین)
  77 کیلوگرم: 1- محمدعلی گرایی (ایران) 2- آکژول محموداف (قرقیزستان) 3- کیم هیون وو (کره جنوبی) و یانگ بین (چین) 5- شرمت پرمانوف (ترکمنستان) و شوهی یابیکو (ژاپن)
  87 کیلوگرم: 1- حسین نوری (ایران) 2- رستم آساکولوف (ازبکستان) 3- شیهازبردی اولیکوف (ترکمنستان) و عظمت کاستوبایف (قزاقستان) 5- محمد حسن الکوهالی (یمن) و هارپریت سینگ (هند)
  97 کیلوگرم: 1- چو هیو چول (کره جنوبی) 2- دی ژیائو (چین) 3- یرولان ایسکاکوف (قزاستان) و اوزور ژوژوپبیکوف (قرقیزستان) 5- علی اکبر حیدر ی (ایران) و جهانگیر توردیف (ازبکستان)
  130 کیلوگرم: 1- مومین جان عبداله یف (ازبکستان) 2- نورماخان تینالیف (قزاقستان) 3- آراتا سوندا (ژاپن) و مین سئوک کیم (کره جنوبی) 5- بهنام مهدی زاده (ایران) و رامادانی پاپانگ (اندونزی)

  مجموع مدال‌های کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی: 18 طلا، 12 نقره، 17 برنز

     

   

   

  http://iwf.ir/lnks/2184/-.aspx